Amoss Sign

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Amoss Sign
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การตรวจหลังโดยให้ผู้ป่วยใช้มือ 2 ข้าง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์