Amorphous

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Amorphous
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: อสัญฐาน, ไม่มีรูปร่างแน่นอน, ไม่มีรูปร่าง, อสัณฐาน, ลักษณะไร้รูป, เป็นปื้นๆ, อสัณฐาน, ชนิดที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์