Ambulation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ambulation
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การฝึกเคลื่อนที่ไปมา, ลุกจากเตียง, การให้ลุกจากเตียง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์