Alveolar Process

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alveolar Process
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: กระดูกเบ้าฟัน, อัลวีโอลาร์ โปรเซส
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์