Allograft

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Allograft
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: อวัยวะที่นำมาปลูกฝังให้, การปลูกถ่ายผิวหนัง, เนื้อเยื่อปลูกข้ามคน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์