Alkyne Group Analysis

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alkyne Group Analysis
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การวิเคราะห์หมู่อัลคายน์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์