Aldehydes

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aldehydes
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: อัลดีไฮด์, อัลดีฮัยด์, แอลดิไฮด์, แอลดีไฮด์, อาลดีไฮด์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์