Alcoholism

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Alcoholism
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: พิษสุรา, โรค; โรคพิษสุรา; พิษจากสุรา; พิษสุราเรื้อรัง; โรคติดสุรา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์