Aggregation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aggregation
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: จับกลุ่ม, การชนกัน, การจับตัวกัน, การรวมกลุ่ม, การจับกลุ่มกัน, เกาะกลุ่ม, เกาะตัวกัน, รวมตัวเป็นกลุ่มก้อน, การรวมกลุ่มของเกร็ดเลือด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์