Automobiles, Foreign

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Automobiles, Foreign
ศัพท์บัญญัติ: รถยนต์ต่างประเทศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: รถยนต์ต่างประเทศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading