Audiotapes

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Audiotapes
ศัพท์บัญญัติ: แถบบันทึกเสียง
อักษรย่อ:
ความหมาย: แถบบันทึกเสียง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading