Audiocassettes

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Audiocassettes
ศัพท์บัญญัติ: แถบบันทึกเสียงตลับ
อักษรย่อ:
ความหมาย: แถบบันทึกเสียงตลับ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading