Audiences

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Audiences
ศัพท์บัญญัติ: ผู้รับสาร
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผู้รับสาร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading