Attorneys general

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Attorneys general
ศัพท์บัญญัติ: อัยการสูงสุด
อักษรย่อ:
ความหมาย: อัยการสูงสุด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading