Attention

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Attention
ศัพท์บัญญัติ: ความใส่ใจ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความใส่ใจ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading