Attachment and garnishment

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Attachment and garnishment
ศัพท์บัญญัติ: การอายัดทรัพย์สิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การอายัดทรัพย์สิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading