Atriums

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Atriums
ศัพท์บัญญัติ: ห้องโถง
อักษรย่อ:
ความหมาย: ห้องโถง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading