Assets (Accounting)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Assets (Accounting)
ศัพท์บัญญัติ: การบัญชีสินทรัพย์
อักษรย่อ:
ความหมาย: การบัญชีสินทรัพย์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading