Asset-backed financing

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asset-backed financing
ศัพท์บัญญัติ: ตราสารสินเชื่อ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ตราสารสินเชื่อ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading