Asphyxia neonatorum

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asphyxia neonatorum
ศัพท์บัญญัติ: การหายใจไม่ออกในทารกแรกเกิด
อักษรย่อ:
ความหมาย: การหายใจไม่ออกในทารกแรกเกิด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading