Asia-Pacific Parliamentarians' Union (APPU)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asia-Pacific Parliamentarians' Union (APPU)
ศัพท์บัญญัติ: สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก
อักษรย่อ:
ความหมาย: สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading