Asia Pacific Economic Cooperation (Organization)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asia Pacific Economic Cooperation (Organization)
ศัพท์บัญญัติ: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading