Ascites

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ascites
ศัพท์บัญญัติ: มานน้ำ
อักษรย่อ:
ความหมาย: มานน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading