Arts, Turkish

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arts, Turkish
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปกรรมตุรกี
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปกรรมตุรกี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading