Arts, Rococo

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arts, Rococo
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปกรรมโรโกโก
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปกรรมโรโกโก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading