Arts, Philippine

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arts, Philippine
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปกรรมฟิลิปปิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปกรรมฟิลิปปิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading