Arts, Medieval

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arts, Medieval
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปกรรมสมัยกลาง
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปกรรมสมัยกลาง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading