Arts, Italian

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arts, Italian
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปกรรมอิตาลี
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปกรรมอิตาลี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading