Arts, Burmese

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arts, Burmese
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปกรรมพม่า
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปกรรมพม่า
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading