Arts, Buddhist

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arts, Buddhist
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปกรรมพุทธศาสนา
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปกรรมพุทธศาสนา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading