Arts, Balinese

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arts, Balinese
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปกรรมบาหลี
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปกรรมบาหลี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading