Amphibious warefare

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Amphibious warefare
ศัพท์บัญญัติ: การรบสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
อักษรย่อ:
ความหมาย: การรบสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading